Futures trading

På samme måte som valutamarkedet tiltrekker seg investorer, gjør også råvaremarkedet det samme.

Råvaremarkedet handles blant annet via futures som formelt  klassifiseres som et derivat.

Norge har en råvare-avhengig økonomi og det vil derfor være en naturlig interesse for dette markedet.

En annen viktig grunn er at selv om råvareprisene har steget de siste årene, er vi trolig bare i begynnelsen på en trend som kan se ut til at vil  vare mange år…

Det har i alle fall ført til en økt fokusering på denne delen av markedet, og derigjennom skapt en større etterspørsel etter handel i derivater i råvaremarkedet.

Ved å handle futures gis det mulighet til å investere i blant annet råvaremarkedet, et marked som mange mener vil være få betydelig økt fokus i tiden framover.

En ‘Future kontrakt’ er enkelt fortalt er en bindende avtale om å kjøpe eller selge en spesifikk vare til en avtalt pris på en forhåndsbestemt dato i fremtiden.

Hvem investerer i futuresmarkedet?

Futures etterspørres av de som ønsker å ta risiko i håp om å tjene penger og de som har kommersielt behov og ønsker å bruke finansielle instrumenter for å redusere og håndtere kursrisiko.

Bruk av futures er effektivt, enkelt, og transaksjonskostnadene er lave.

Nettmeglere som blant annet eToro og Skilling tilbyr handel i derivater og Futures.

Hva påvirker futureskursene?

  • Nasjonale og internasjonale makro-økonomiske forhold
  • Grunnleggende tilbud og etterspørsel
  • Aktiva klassenes utvikling seg i mellom
  • Renteendringer, rentedifferanser
  • Finans og pengepolitikk
  • Psykologiske forhold

Mye av de makrotall som løpende offentliggjøres, oppfattes til dels ofte som kortsiktig støy blant forvaltere, mens tradere typisk forsøker å utnytte de korte bevegelsene som typisk skjer ved publisering av makrotall, enkelthendelser osv.